ประวัติความเป็นมา

01

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑. สภาพทั่วไป ๑.๑ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มตั้งอยู่ที่ ๙๒ หมู่ ๒ บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผ่านระหว่าง กม.๓ ถนนลาดยางสายบ้านตาดเสี้ยว – ถ้ำพระ ห่างจากที่ทำการอำเภอด่านซ้าย ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาซำ ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทิศเหนือ ติดต่อกับพิกัด คิววี ๓๗๕๐๘๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงห้วยม่วงที่พิกัด คิววี ๓๙๘๑๐๐ แล้วลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลำห้วยม่วง จนถึงบริเวณพิกัด คิววี ๔๓๘๐๖๘ บริเวณบ้านป่าม่วง ตำบลอิปุ่ม ติดกับบ้านนากวย ตำบลวังยาว ทิศตะวันออก เริ่มที่บ้านป่าม่วง ตำบลอิปุ่ม ที่พิกัด คิววี ๔๓๘๐๖๘ ลงมาทางใต้ประมาณ ๒ กม. ผ่านโคก ภูขน ลงมาตัดกับลำห้วยหนองแห้ว มาบรรจบลำสักน้อยที่พิกัด คิววี ๔๓๒๐๓๓ ระยะทาง ประมาณ ๒ กม. จากนั้นลงมาทางทิศใต้ตามแนวสันเขาจนลงมาตัดห้วยน้ำลึกที่พิกัด คิววี ๔๒๘๐๐๒ ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับห้วยสวนกล้วยใหญ่ บริเวณพิกัด คิวยู ๔๕๓๙๘๓ ระยะทางประมาณ ๓ กม. ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับลำน้ำห้วยแขบริเวณ พิกัด คิวยู ๔๖๔๙๖๘ ตามลำน้ำห้วยแขไปสิ้นสุดที่พิกัด คิวยู ๔๗๑๙๕๙ ระหว่างบ้านกกสะตี ตำบลวังยาว กับบ้านแก่วตาว ตำบลอิปุ่ม ทิศใต้ จากพิกัด คิวยู ๔๗๑๙๕๙ ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสันเขาภูเชียงโบที่พิกัด คิวยู ๔๒๑๙๑๓ ระยะทางประมาณ ๖ กม. ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงพิกัด คิวยู ๓๙๙๙๓๐ ระยะทางประมาณ ๒ กม. จากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงบริเวณโคกซำซางที่พิกัด คิวยู ๓๖๙๘๙๐ ระยะทาง ๓ กม. ลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บริเวณเนินเขาสามสี่หมอน แก้ว พิกัด คิวยู ๓๗๖๘๘๓ ระยะทาง ๒ กม. ลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดห้วยไผ่ใหญ่ ที่พิกัด คิวยู ๓๖๘๘๗๓ จากนั้นขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนถึงลำห้วยอิปุ่ม บ้านด่าน ดู่ ตำบลโป่ง ที่พิกัด คิวยู ๓๓๐๘๗๗ ทิศตะวันตก จากบริเวณพิกัด คิวยู ๓๓๐๘๗๗ บ้านด่านดู่ ตำบลโป่ง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๘ กม. ตามไหล่เขาผาผึ้ง จนถึงบ้านตาดเสี้ยว ตำบลอิปุ่ม บริเวณพิกัด คิวยู ๓๖๕๙๕๒ แล้วขึ้นไปตามสันเขากะรอไปตัดกับถนนสายบ้านทับกี่ที่พิกัด คิววี ๓๕๘๐๐๘ ๔ แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ ๕ กม. ถึงบริเวณ สันเขาโคกหมาหอนจนถึงจุดสิ้นสุดที่ พิกัด คิววี ๓๗๕๐๘๕

๑.๒ เนื้อที่ เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เนื้อที่ โดยประมาณ ๑๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๘,๗๕๐ ไร่ ๑.๓ ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันมีความลาดชัน ประมาณร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ ส่วนที่เหลือเป็น ที่ราบเชิงเขาและแหล่งน้ำ ตั้งอยู่ในเขตเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม สภาพดินเป็นดินเหนียวความอุดมสมบูรณ์ของดินมี ต่ำ มีการไหลบ่าของน้ำอย่างรวดเร็วและแรง มีลำห้วยและคลองขนาดเล็ก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๓๕๐- ๔๕๐ เมตร


 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้